Om oss

Företaget

Funktion och Omsorg i Stockholm AB driver genom sina dotterbolag ”Assist bostad och omsorg i Stockholm AB, Assist bostad och omsorg i Nacka AB och Herden AB” gruppbostäder för personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar, på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsnämnd och Nacka kommun.
Verksamheten skall främja jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde skall kunna leva som andra och i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Hyresgästen skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och insatserna skall anpassas och utformas så de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Insatserna utformas tillsammans med den enskilde och/eller god man/anhöriga och anpassas efter behov och önskemål.

Vårt uppdrag:
Att driva gruppbostäder för personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar i enlighet med LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, 1993:387).Funktion & Omsorg i Stockholm AB driver genom sina dotterbolag följande verksamheter:

Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB
• Garvargatan 19
• Kungsholmstorg 3C
• Kristinebergs gruppbostad

Assist Bostad och Omsorg i Nacka AB
• Lillvägen 16
• Lillvägen 26

VD och Verksamhetschef Stockholm och Nacka
Gunilla Fredblad 073-562 80 53
mail: gunilla.fredblad@kungsholmensgruppbostad.se
Vice VD: Hans Lenell 073-567 71 31
Kontor: Garvargatan 19
112 21 Stockholm

Herden AB
• Kompassen
• Rodret

VD och föreståndare Saltsjö Boo
Per Thydén 070-495 10 16
mail: herdenab@tele2.se
Kontor: Österlånggatan 10
111 31 Stockholm


Vår värdegrund


Vår värdegrund bygger på LSS bärande principer: att känna sig trygg, bemötas med respekt, ha inflytande/medbestämmande, rätt till delaktighet i samhällslivet, möjlighet att leva ett liv som andra.
En verksamhet som möter den enskilde med respekt och utgår ifrån att varje människa vill vara delaktig – kunna påverka och bestämma över sin egen utveckling och sitt liv.
Individuellt anpassad assistans där stöd, service och omvårdnad utgår från den enskildes önskemål, förmåga, vilja, känsla och behov.
En verksamhet som erbjuder den enskilde såväl individuella som gemensamma lösningar, bistår med information och stöd till alternativa och nya möjligheter.
En småskalig verksamhet som utifrån ett personligt engagemang och tillsammans med den enskilde/ anhörig/företrädare skapar förutsättningar till trygghet, kontinuitet och utveckling.
Grundläggande rutiner skall vara överenskomna, tydliga, dokumenterade för uppföljning och utvärdering i syfte att skapa möjligheter att påverka, utveckla och förbättra – kvalitetssäkring.
Utbildad och engagerad personal med tydliga och gemensamma mål, metoder, förhållningssätt och bemötande för att skapa en helhet.
Vår gemensamma värdegrund skall genomsyra hela verksamheten och personalens förhållningssätt i planering, utförande och uppföljning av assistans, stöd, service och omvårdnad till den enskilde.
Värdegrunden är utgångspunkten i våra möten med hyresgäster, anhöriga, närstående, företrädare, övrigt närverk.


 

Vi vill bli bättre
Förslag – Synpunkter – klagomål


Vår strävan är att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och vi anser att inget är så bra att det inte kan bli bättre! Alla synpunkter är värdefulla och vi tar dem på allvar. Era synpunkter ger oss möjlighet till att utveckla verksamheten. Vi är angelägna om att rätta till fel och brister.
Vi vill gärna att Du framför förslag, klagomål och synpunkter till oss. Dessa kan framföras muntligt eller skriftligt.
Kontakt:
Verksamhetschef Gunilla Fredblad
Tel: 650 11 27
Mobil: 073-56 280 53
Garvargatan 19
11221 Stockholm
gunilla.fredblad@kungsholmensgruppbostad.se
Vill du även framföra dina klagomål till Kungsholmens stadsdelsförvaltning, kan du ringa:
Tel.nr: 508 08 000